Umowa majątkowa małżeńska (np. rozdzielność - intercyza)

  1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
  2. dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu, PESEL, adres zamieszkania).

 

W przypadku zawierania umowy majątkowej (intercyzy) przed zawarciem związku małżeńskiego należy okazać jedynie dowody osobiste, paszporty lub karty pobytu.

 

Zakres dokumentów, jaki należy przedłożyć może ulec zmianie w zależności od stanu prawnego.