Czynności notarialne

Notariusz jako osoba zaufania publicznego przy dokonywaniu czynności czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne, m. in.: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku, umowy dożywocia, umowy przedwstępne, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy warunkowe (zobowiązujące), umowy ustanowienia służebności: przesyłu, osobistych i gruntowych, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., akcyjnych, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty,
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, mające skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia notariusz może sporządzić, w przypadku braku sporu pomiędzy spadkobiercami i możliwości zgromadzenia się wszystkich żyjących spadkobierców, przygotowanie aktu poświadczenia dziedziczenia jest znacznie szybsze u notariusza, niż wydanie przez sąd postanowienia sądu o nabyciu spadku,
  3. sporządza poświadczenia (poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia własnoręczności podpisu, wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej, poświadczenia pozostawania przy życiu, poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu),
  4. spisuje protokoły (m. in. przyjęcia lub odrzucenia spadku, zgromadzenia wspólników sp. z o.o., zgromadzenia akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, walnych zebrań spółdzielni),
  5. sporządza protesty weksli i czeków,
  6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  8. sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów,
  9. europejskie poświadczenie dziedziczenia (spadkowe).
  10. Notarialne elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii.