Czynności notarialne

Notariusz jako osoba zaufania publicznego przy dokonywaniu czynności czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne, m. in.: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku, umowy dożywocia, umowy przedwstępne, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy warunkowe (zobowiązujące), umowy ustanowienia służebności: przesyłu, osobistych i gruntowych, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., akcyjnych, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty,
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, mające skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia notariusz może sporządzić, w przypadku braku sporu pomiędzy spadkobiercami i możliwości zgromadzenia się wszystkich żyjących spadkobierców, przygotowanie aktu poświadczenia dziedziczenia jest znacznie szybsze u notariusza, niż wydanie przez sąd postanowienia sądu o nabyciu spadku,
 3. sporządza poświadczenia (poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia własnoręczności podpisu, wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej, poświadczenia pozostawania przy życiu, poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu),
 4. spisuje protokoły (m. in. przyjęcia lub odrzucenia spadku, zgromadzenia wspólników sp. z o.o., zgromadzenia akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, walnych zebrań spółdzielni),
 5. sporządza protesty weksli i czeków,
 6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 8. sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów,
 9. sporządza europejskie poświadczenia dziedziczenia (spadkowe),
 10. sporządza notarialne elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii,
 11. sporządza akty związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495).